Publicerad 23 februari 2024

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg

Information om personalomkostnadspålägget (PO) där bland annat de lagstadgade arbetsgivaravgifterna och den kollektivavtalade avtalspensionen ingår. PO-pålägget kan användas som stöd för en mer lättadministrerad och schablonmässig budgethantering och internredovisning.

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Arbetsgivaravgifterna och påläggen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer. PO för kollektivavtalad pension är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2023 och 2024 (Excel) Excel, 19 kB.
Arbetsgivaravgifter för regioner 2023 och 2024 (Excel) Excel, 19 kB.

PO-pålägg för 2024

PO-pålägget för 2024 höjs för både kommuner och regioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade för 2024, det vill säga 31,42 procent. Avtalsförsäkringarna höjs till 0,20 procent med anledning av att de kompletteras med Familjeskydd (AKAP-KR) – se mer information nedan.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras upp både för kommuner och regioner. För kommuner från 12,98 procent till 15,56, och för regionerna från 20,73 procent till 25,59. Detta är även en upprevidering i jämförelse med det preliminära PO som presenterades i april. Anledningen till upprevideringen i jämförelse med preliminärt PO är att det beslutade inkomstbasbeloppet blev betydligt lägre än prognosen. Övriga grunder till höjningen är på är prisbasbeloppet som även för 2024 är högt samt andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi presenterar i detta sammanhang ett genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd- respektive förmånsbestämd del för sina anställda.

PO-pålägg för 2024 uppgår till:

 • Totalt för kommuner 47,18 procent.
 • Totalt för regioner 57,21 procent.

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,20 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs till 15,56 procent och för regioner höjs det till 25,59 procent.

Mer information om PO-pålägg 2024, bakgrund till höjningen

Mer information finns i cirkuläret Aktuell ekonomi – budgetförutsättningar för åren 2023-2027 som kommer att publiceras 14 december.

Information om inkomstbasbelopp för år 2024

Familjeskydd (AKAP-KR)

Avtalsförsäkringarna har för år 2024 kompletterats med familjeskydd (AKAP-KR) utifrån det nya avtalet. Premien utgår om 0,08% på lönesumman för de som omfattas av AKAP-KR och betalas årsvis i mars.

Omställningsförsäkring (KOM-KR)

Premien i KOM-KR uppgår till 0,25 procent av årslönesumman och erläggs till Omställningsfonden. Premien består dels av 0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden och dels av 0,10 procent för att finansiera de kollektivavtalade delarna. Staten lämnar sedan en ersättning motsvarande 0,15 procent. Mer information om premien och hur ersättningen från staten kommer att administreras återfinns på Omställningsfondens webbplats:

Premiefakturering, Omställningsfonden

Eftersom staten lämnar ersättning om 0,15 procent tas endast nettoeffekten om 0,10 procent upp i PO-pålägget.

Premien och ersättningen utgör två ekonomiska händelser i redovisningen. Premien om 0,25 procent till Omställningsfonden redovisas på konto 567 Avtalsförsäkringar medan ersättningen från staten om 0,15 procent redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag, ej investeringsbidrag.

PO-pålägg för 2023

PO-pålägget för 2023 höjs för både kommuner och regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2023, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent (se dock nedan avseende omställningsförsäkringen).

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras upp både för kommuner och regioner i jämförelse med 2022. För kommuner från 7,70 procent till 12,98, och för regionerna från 13,67 procent till 20,73. Anledningen till höjningen är dels höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 dels på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

PO-pålägg för 2023 uppgår till:

 • totalt för kommuner 44,53 procent
 • totalt för regioner 52,28 procent

Delar som ingår:

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs till 12,98 procent och för regioner höjs det till 20,73 procent.

Mer om PO-pålägg 2023, bakgrund till höjningen

Mer information om PO-pålägg för år 2023 finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 22:37 (kommuner)

EkonomiNytt 09/2022 (regioner)

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2022 (Excel) Excel, 98 kB.

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2022 (Excel) Excel, 101 kB.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Marcus Ershammar
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.