Publicerad 14 februari 2024

Jämställdhetsintegrerad RSS för jämställd socialtjänst

För att kunna stötta kommunerna i omställningen mot en jämställd socialtjänst behöver landets regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) stärka jämställdhetsperspektivet i sina egna verksamheter. Så här gick det till när RSS Dalarna jämställdhetsintegrerade sina uppdrag.

Bakgrund

RSS Dalarna drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd på Region Dalarna. Här arbetar ett tiotal personer, framförallt utvecklingsledare. Deras uppdrag är att stödja strategisk samverkan mellan länets femton kommuner, och mellan länets kommuner och Region Dalarna. De driver eller samordnar länsövergripande utvecklingsarbeten inom socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

Forskning och erfarenhet visar att brukarens eller klientens kön kan påverka bedömningar, beslut och insatser inom socialtjänsten även när det inte är relevant. För att motverka detta krävs att jämställdhet blir en integrerad del av socialtjänstens verksamhet.

Det kräver i sin tur att stödet från landets RSS:er beaktar jämställdhetsperspektivet. Att socialtjänsten blir jämställd är en fråga om rättssäkerhet och kvalitet. Den nya socialtjänstlagen förväntas dessutom ställa krav på att socialtjänsten ska verka för både jämlika och jämställda levnadsvillkor.

Genomförande

För att möta de här utmaningarna startade RSS Dalarna 2020 arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, det vill säga att göra jämställdhet till en del av all verksamhet. För att bredda perspektivet beslutade ledningen att arbetet också skulle omfatta jämlikhet, så som det förstås utifrån diskrimineringslagen, socialtjänstlagens portalparagraf, samt hälso- och sjukvårdens mål om lika villkor.

I korthet kan det uttryckas med devisen ”alltid kön, men aldrig bara kön”, det vill säga att kön alltid samverkar med andra faktorer, som till exempel ålder, sexuell läggning eller socioekonomi.
En av utvecklingsledarna som hade kunskap och erfarenhet av jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning, fick i uppdrag att driva arbetet. Ledningen har under hela processen följt upp och efterfrågat resultat av förbättringsarbetet och stödjer det även på andra sätt.

Mål för jämställdhetsarbetet

Tidigt i processen formulerades ett mål för RSS Dalarnas jämställdhetsarbete, ett mål som nu är inkluderat i verksamhetsplanering och uppföljning: En jämställd, jämlik och evidensbaserad socialtjänst och närliggande hälso-och sjukvård. Målet sätter en ram för avdelningens arbete och tydliggör att jämställdhet är en del av det ordinarie RSS-uppdraget och inget sidospår.

Utvecklingsledaren tog fram ett förslag till plan för arbetet som omfattade stöd för att integrera jämställdhet och jämlikhet i verksamheten, samt kompetenshöjning för alla chefer och medarbetare organisationen.

För att förbereda organisationen och få inspel till det planerade stödet och kompetenshöjningen förankrades processen med RSS-chefen och utvecklingsledare med kompetens inom Kvinnofrid, implementering och uppföljning.

Ruting för jämställdhet och jämlikhet

Utvecklingsledaren och ledningen för RSS utarbetade en rutin som stöd för arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Rutinen pekar ut sex områden där medarbetare och chefer ska beakta jämställdhet och jämlikhet:

 1. RSS Dalarna har ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i våra olika uppdrag, utredningar, projekt och samverkansöverenskommelser eller liknande.
 2. RSS Dalarna har ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i beslutsunderlag och uppdragsbeskrivningar.
 3. RSS Dalarna använder könsuppdelad statistik och gör jämställdhets- och jämlikhetsanalyser.
 4. RSS Dalarna främjar ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i utbildningar och evenemang.
 5. RSS Dalarna främjar jämställd och jämlik kommunikation i text och bild.
 6. RSS Dalarna fattar beslut om att jämställdhets- och jämlikhetsintegrera verksamheten och redovisar löpande resultat till politik och ledning.

Kompetensutveckling

Alla medarbetare fick en grundläggande utbildning i två steg om jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, samt hur det hänger ihop med att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vid det första tillfället presenterades den nya rutinen för jämställdhet och jämlikhet. För att få en bild av nuläget och kunna följa utvecklingen, fick medarbetarna också skatta sin kunskap, motivation och tillgången till stöd för att jobba med jämställdhet.

En andra del av utbildningen genomfördes efter tre månader. Deltagarna följde upp arbetet med rutinen för jämställdhet och jämlikhet. Därefter har den tagits upp varje termin på APT.

Medarbetarnas skattning av sin egen jämställdhetskompetens och tillgången till stöd har följts upp kontinuerligt.

Det här har arbetet lett fram till

Genom att RSS integrerar jämställdhetsperspektivet i sina uppdrag till kommuner och regionen skapas bättre förutsättningar för en jämställd välfärd. Det nya målet, rutinen samt den ökade kunskapen på avdelningen har lett till att RSS beaktar jämställdhet och jämlikhet i sina uppdrag.

Några exempel:

Jämställdhet i strategin för God och nära vård

Jämställdhet synliggörs i den länsgemensamma strategin för God och nära vård. Det ingår i problembeskrivningen och finns med i ett av delmålen. Med hjälp av individbaserade könsuppdelade nyckeltal och jämställdhetsanalys är det en integrerad del av uppföljningen.
Vid lanseringen av RSS Dalarnas ramverk för uppföljning uppmuntrades kommunerna och regionen att ha med ett jämställdhetsperspektiv när de arbetare med individbaserad individuell uppföljning (ISU), så att de kan se hur de regionala nyckeltalen faller ut lokalt för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar inom God och nära vård.

Könsuppdelad statistik om MiniMaria

Den individbaserade statistiken inom utredningen om länsgemensam verksamhet i Dalarna för barn och unga inom skadligt bruk och beroende (så kallad MiniMaria) har könsuppdelats. Därigenom synliggörs livsvillkor och behov bland unga kvinnor och män, flickor och pojkar, samt personer av annan könsidentitet. Gruppen unga personer av annan könsidentitet har kunnat inkluderas i statistik och analys tack vare tillgänglig regional data.

Könsuppdelad statistik om samsjuklighet

Den könsuppdelade statistiken inom arbetet med samsjuklighet har analyserats för att beskriva målgrupperna i länet och deras problematik. För att belysa att det finns ytterst få insatser för kvinnor med både våldsutsatthet och beroende har en utbildningssatsning genomförts om sambandet mellan våld och beroende samt psykisk ohälsa.

Jämställdhet i regionalt stödverktyg

RSS Dalarna har integrerat jämställdhet i utvecklingen av det regionala stödverktyget för Implementering av och i regional samverkan – IRIS, dels som ett perspektiv i implementeringen, dels som en viktig del av uppföljningen genom könsuppdelad statistik och analys.

Regional samverkan för kvinnofrid

RSS Dalarna tar fram en överenskommelse om regional samverkan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer (RÖK). Jämställdhet ramar in överenskommelsen och ingår som en naturlig del i uppföljningen, och jämställdhetsintegrering pekas ut som ett verktyg för det fortsatta arbetet. Överenskommelsen om regional samverkan kring missbruk och beroende är redan jämställdhetsintegrerad på samma sätt.

Jämställd och inkluderande kommunikation

RSS Dalarna har inkluderat jämställdhet i sitt kommunikationsarbete, bland annat genom att jobba med inkluderande illustrationer. Jämställdhet och jämlikhet har synliggjorts i olika kommunikationsstöd.

Arbetet framåt riktar in sig på att integrera jämställdhet i socialtjänstens omställning till en Hållbar socialtjänst och att implementera SKR:s nya stöd Blicka inåt – För ett jämställdhetsintegrerat stöd till kommuner och regioner, som bland annat vänder sig till RSS:er.

För att bidra till långsiktighet fortsätter arbetet med att öka kunskapen och kompetensen hos RSS Dalarnas samverkansorgan (både förtroendevalda och tjänsteledning). Jämställdhet integreras även fortsättningsvis i RSS direktiv inför nya uppdrag.

De viktigaste slutsatserna

 • Genom att RSS Dalarna integrerar jämställdhet i sitt interna arbete har bättre förutsättningar skapats för en jämställd välfärd i länet.
 • Systematik i arbetet – mål i verksamhetsplanen och rutin för jämställdhet och jämlikhet – har varit en framgångsfaktor, liksom efterfrågan från ledningen och stödet från en sakkunnig inom jämställdhet och jämlikhet.
 • Den ökade kunskapen hos medarbetarna har gett konkreta resultat inom bland annat God och nära vård, skadligt bruk och beroende samt Kvinnofrid.
 • Medarbetarna resonerar kontinuerligt kring jämställdhetsperspektivets relevans för olika uppdrag, vilket bidrar till fortsatt implementering av jämställdhetsintegrering.

Fördjupning

Blicka inåt – För ett jämställdhetsintegrerat stöd till kommuner och regioner

Kontaktperson

Maria Högkvist
Utvecklingsledare
RSS Dalarna
maria.hogkvist@dalarna.se

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet
Tidsperiod
2023–
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel