Publicerad 19 januari 2024

Samverkan mellan politik och säkerhetsenhet motverkar hot och hat i Ängelholm

Etiska riktlinjer och säkerhetsansvarig i alla partier är några sätt att öka förtroendevaldas trygghet i Ängelholms kommun. För att bedöma risken för hot och hat använder kommunen den digitala Riskguiden samt kommunens informationssystem för arbetsmiljö, KIA.

Sammanfattning

I Ängelholm pågår ett nära samarbete mellan kommunens säkerhetsenhet och samtliga nio partier i fullmäktige. Det betyder bland annat att varje politiskt parti utser var sin säkerhetsansvarig som håller koll och kontaktar säkerhetsenheten om något ”händer eller är på gång”. Alla förtroendevalda har också utbildats i säkerhet och vet vad de ska tänka på vid publika platser och offentliga sammankomster. Förutom ökad trygghet har samverkan även lett till ökad respekt mellan partiernas företrädare, vilket i sin tur har sänt en viktig signal ut mot samhället.

Som hjälp att bedöma säkerhetsläget använder kommunen det digitala verktyget Riskguiden samt kommunens informationssystem för arbetsmiljö (KIA). Något som ökat säkerhetsenhetens möjlighet att bedöma och ta höjd för rätta åtgärder inför en komplex och riskfylld situation.

Att tidigt identifiera risker har också förenklat och kortat handläggningstiderna i komplexa ärenden.

Bakgrund

Hat och hot mot förtroendevalda och tjänstepersoner har ökat även i Ängelholms kommun.
År 2014 var Robin Holmberg (M) nyvald ordförande i kommunstyrelsen. Ganska direkt insåg han att det krävdes ett systematiskt arbete för att motverka ett allt hårdare debattklimat med ökande hat och hot mot förtroendevalda som följd.

En åtgärd var att inrätta en ny tjänst som säkerhetschef och så småningom en hel säkerhetsenhet. Det blev startskottet för ett nära samarbete mellan säkerhetsenheten och samtliga partier i fullmäktige. Som hjälp i arbetet använder kommunen det digitala verktyget Riskguiden samt KIA, kommunens informationssystem för arbetsmiljö.

Genomförande

Supervalåret 2014 inrättade Ängelholms kommun en ny tjänst som säkerhetschef. Syftet var bland annat att stärka demokratin genom att minska risken för hat och hot mot förtroendevalda. Som chef för enheten rekryterades Jan Klauser från kommunens Räddningstjänst.

– Han hade rätt kompetens och var dedikerad uppgiften, säger Robin Holmberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

I dag, tio år senare, minns Jan Klauser hur personal och ansvariga inom skola och socialtjänst redan då kände sig utsatta i vissa situationer.
–Vi hade rutiner för larmskydd och bemötande, men inga system för att hantera den ökande mängden hot, hat och trakasserier, säger han.

Etiska riktlinjer och Riskguiden

Från start hade Jan Klauser en handläggare som stöd. Hösten 2023 har säkerhetsenheten utökats med ytterligare femmedarbetare. Samtidigt har verksamhetsområdet utvidgats till att omfatta demokratitrygghet, brottsförebyggande arbete, krisberedskap och totalförsvar, suicidprevention, olycksförebyggande arbete, våldsbejakande extremism, information med anledning av den höjda terrornivån, kriget i Ukraina och läget i omvärlden.

Robin Holmberg är kommunstyrelsens ordförande och poängterar gärna att en viktig del av uppdraget är att värna demokratin. Sedan han tillträdde har kommunen antagit etiska förhållningsregler för partierna. De går utanför Kommunallagen och andra lagar och säger bland annat att kommunens förtroendevalda ska ”känna sig trygga och säkra i alla de sammanhang som de företräder i sitt demokratiska uppdrag”.

Kommunens tidiga medvetenhet om säkerhetsrisker bidrog till att Ängelholm blev en av flera kommuner och regioner som deltog i SKR:s arbete med att ta fram Riskguiden – ett digitalt verktyg för att identifiera, bedöma och förebygga hat och hot. Riskguiden användes första gången under pandemin.

Samarbete med alla politiska partier

Att förtroendevalda exponeras i det offentliga rummet är ofrånkomligt. Samtidigt riskerar de att bli utsatta för olika former av förolämpningar, förtal, hot, ofredande eller förföljelse samt våld. För att motverka detta erbjuder säkerhetsenheten utbildning, rådgivning, riskbedömning och stöttning vid incident eller vid polisanmälan.

För att involvera kommunens förtroendevalda i arbetet pågår ett nära samarbete mellan säkerhetsenheten och samtliga partier i fullmäktige. År 2014 påbörjades arbetet med att skapa en organisatorisk länk mellan säkerhet och politiken och i dag utser varje politiskt parti en säkerhetsansvarig som vid behov har en dialog med säkerhetschefen.

Säkerhetsarbetet i Ängelholm har inte utvärderats enligt konstens alla regler men Robin Holmbergs känsla är att det har haft effekt.
– Tryggheten har ökat bland förtroendevalda och samverkan har ökar vårt förtroende för säkerhetsenhetens arbete och förmåga att hjälpa oss, säger han och konstaterat att partierna har ett gott samarbete med väl upparbetade kanaler till såväl säkerhetsenhet som polisen. Alla hot anmäls också till polisen.

Politisk debatt präglas av respekt

Robin Holmberg menar också att den politiska dialogen har blivit mer ”anständig”. En del i detta är att han och oppositionsrådet Lars Nyander (S) har kommit överens om att sätta politiken i centrum och ha fokus på sakfrågorna.

– Att visa varandra respekt även när vi har olika uppfattning sänder en viktig signal ut mot samhället, säger han.

Alla förtroendevalda har också fått en säkerhetsutbildning så att de vet vad de ska tänka på vid publika platser och offentliga sammankomster. Målet är att alla ska ha god kunskap kring bemötande och kunna hantera en eventuell hot- eller våldssituation. Vid möten med förhöjd hotbild säkrar säkerhetsenheten upp för att både förtroendevalda och övriga deltagare ska känna sig trygga.

Riskbedömning inför fullmäktige

När Jan Klauser och Robin Holmberg tillträdde sina respektive funktioner var kommunfullmäktiges möten öppna för vem som helst och helt utan riskanalys.

I dag kontrolleras alla utrymmen i stadsbiblioteket extra noga inför varje möte. Inför varje sammankomst bedömer säkerhetsavdelningen om det finns en hotbild eller någon känslig fråga som kan innebära risker för förtroendevalda eller andra närvarande. Som hjälp används sedan 2020 både KIA och det digitala verktyget Riskguiden. Vid varje möte närvarar personal från säkerhetsenheten och en väktare på plats utanför hörsalen. Vid eventuell utrymning av lokalen samarbetar de för att föra förtroendevalda och åhörare i säkerhet. Personer som stör ordningen kan bli hänvisade till att få lämna mötet alternativt bli avhysta av polis.

Säkerhetsansvarig i varje parti

Robin Holmberg ser ett stort värde i att det finns en färdig mall för att göra en enkel riskbedömning i förväg.

– Det kräver en kombination av systematik och fingertoppskänsla och Riskguiden erbjuder oss en hållplats där vi kan stanna upp och reflektera.

För att underlätta kommunikationen mellan förtroendevalda och säkerhetsenheten har samtliga nio partier i fullmäktige utsett var sin säkerhetsansvarig person som håller koll och kontaktar Jan Klauser och hans medarbetare om något ”händer eller är på gång”.

Extra utbildning inför allmänna val

Det övergripande syftet är, enligt Jan Klauser, att ha kunskap om läget i ”den politiska agendan”. Ett annat syfte är att förenkla och korta handläggningstiderna om och när någon fråga leder till hetsig debatt.

Liksom gentemot polisen vill Jan Klauser ha ”en väg in och en väg ut” för att kunna agera snabbt och kraftfullt om något händer eller en debatt plötsligt blossar upp. Inför varje val utbildas och uppdateras alla förtroendevalda om arbetet på valdagen och om eventuella risker och konflikter som har identifierats. Även alla valarbetare utbildas i säkerhet kring valet.

– Den demokratiska tryggheten viktig och alla ska ha lika möjlighet att kunna rösta utan att påverkan av någon annan, säger Jan Klauser.

Detta har arbetet lett fram till

 • Den politiska dialogen har blivit mer anständig.
 • Både kommunalråd och oppositionsråd är överens om att sätta politiken i centrum och ha fokus på sakfrågorna.
 • Att partiernas företrädare visar varandra respekt har sänt en viktig signal ut mot samhället.
 • Varje parti har en säkerhetsansvarig som håller i kontakten med säkerhetsenheten.
 • Alla hot polisanmäls.
 • Att tidigt identifiera risker har förenklat och kortat handläggningstiderna.
 • En bred lägesbild som beskriver såväl komplexitet som risknivå gör det möjligt att ta höjd för rätta åtgärder.

Medskick till dig som tar del av exemplet

 • Skapa en tydlig struktur och organisation för arbetet med trygghet och demokrati.
 • Utse en säkerhetschef/enhet/avdelning med specifikt uppdrag.
 • Använd Riskguiden som verktyg för att bedöma risker.
 • Fastställ etiska riktlinjer som alla politiska partier är överens om underlättar en god ton i den politiska debatten och sänder en positiv signal till samhället i stort.
 • Samarbeta med den lokala polisen och ha en god dialog och upparbetade kontaktvägar.
 • Utse en säkerhetsansvarig i varje parti som har huvudansvaret för kontakten på säkerhetschefen eller enheten.

Fördjupning

Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg.

Verktyget Riskguiden

Läs vidare

Kontaktperson

Jan Klauser
Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Ängelholms kommun
Jan.Klauser@engelholm.se

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelseordföranden
Ängelholms kommun
Robin.Holmberg@engelholm.se

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Politisk styrning, Trygghet och säkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Samverkan har införts succesivt sedan 2014 och utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel