Publicerad 18 mars 2021

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Information i verksamheten kring arbetsanpassning och rehabilitering.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet.

För att arbetstagarna ska veta vad de kan förvänta sig för det fall en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom, bör arbetsgivaren ha en rehabiliteringspolicy.

Skyldigheter

Det är viktigt att arbetsgivaren gör sin egen utredning av rehabiliteringsbehovet i det enskilda ärendet, att rehabiliteringsarbetet planläggs och att arbetsgivaren genomför de stöd- och anpassningsåtgärder som krävs.

Arbetsgivare ska senast dag 29 i arbetstagarens sjukperiod upprätta en plan för återgång i arbete om arbetstagaren förväntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar.

Arbetstagaren ska lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering och efter bästa förmåga ta egna initiativ till rehabilitering samt medverka i processen.

Enskilda bedömningar

Exakt hur långtgående rehabiliteringsskyldigheter en arbetsgivare har bedöms ifrån fall till fall. Normalt kan man kräva större insatser ifrån en större arbetsgivare än en liten. Rehabiliteringsinsatserna behöver dock vara fungerande för såväl verksamheten som övriga arbetstagare på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar är inte begränsat till att avse endast rehabiliteringsåtgärder för återgång i arbete inom ramen för anställningen, även möjligheterna efter rehabilitering att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren måste övervägas.

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga

Eftersom anställningsskyddet är förstärkt för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga behöver arbetsgivaren i en omplaceringsutredning lägga extra vikt vid att se över om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för vakanta tjänster.

Ta hjälp av genomförd arbetsförmågebedömning eller andra utlåtanden för att avgöra vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren har arbetsförmåga till.

Vidden av arbetsgivarens skyldighet avgörs av en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet där såväl arbetsgivarens som arbetstagarens förhållanden och förutsättningar vägs in.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.