Publicerad 23 januari 2023

Agenda för integration

SKR:s agenda för integration innehåller 65 konkreta förslag till regering och riksdag för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering. I agendan finns även utvecklingsområden för kommuner och regioner.

Agendan omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling.

SKR:s agenda för integration

SKR:s agenda för integration – uppföljning av våra förslag till staten, november 2017 (PDF) Pdf, 615 kB.

Filmen ger en introduktion till SKR:s Agenda för integration. Den förklarar varför agendan har tagits fram, vem den riktar sig till och vad den omfattar.

Asylboende och tidiga insatser

SKR föreslår bland annat ett regelbundet samråd i planeringen av anläggningsboenden och en jämnare fördelning av asylboenden. Det krävs också stärkta möjligheter för kommuner och arbetsgivare att ge tidiga insatser under asyltiden. Rätten till eget boende (ebo) behöver ses över så att det inte leder till utsatthet. Staten bör också ta över det initiala ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn.

Bosättning och etablering

Redan i etableringsinsatserna bör man ta vara på det samarbete som finns lokalt mellan företag, kommun och utbildningsanordnare. Den statliga detaljstyrningen behöver minska och kommunerna måste kunna få ta ett större ansvar för etableringsinsatserna. Etableringstiden behöver anpassas individuellt och vara längre än dagens två år. Dessutom bör kommuner med behov av arbetskraft exempel kunna få ta emot fler nyanlända för bosättning.

Barn och unga

Det är väsentligt att förebygga ohälsa hos barn och unga. För detta krävs ökad kunskap om psykisk hälsa, suicidprevention och förberedelser inför eventuellt avslag.

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa. SKR har i en skrivelse ställd till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet försökt beskriva de större brister som SKR och dess medlemmar identifierat. Vi beskriver även de åtgärder vi vill se för att komma tillrätta med bristerna.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande (PDF) Pdf, 148 kB.

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.