Publicerad 21 december 2021

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Sedan används taxan av byggnadsnämnden och byggnadsnämndens förvaltning i det enskilda ärendet.

Byggnadsnämnden tillämpar taxan i det enskilda ärendet

Avgiftsdebiteringen i enskilda ärenden ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften.

Tas avgift ut i ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska byggnadsnämnden enligt 9 kap 40 a § PBL, i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts. Samma sak gäller vid avgiftsuttag för en anmälan, 9 kap 47 § PBL.

Delegation gällande beslut om avgiftsuttag

Om beslut om avgiftsuttag i det enskilda fallet ska fattas av någon annan än nämnden själv krävs stöd i ett beslut om delegation från nämnden. Beslut om uttag av avgift kan, med stöd av 12 kap 5 § PBL, 6 kap 37 och 39 §§, 7 kap 5–8 §§ och 9 kap 37 § KL, och med de inskränkningar som följer av 12 kap 6 § PBL samt 6 kap 38 § KL, delegeras till:

 • byggnadsnämndens presidium (ordförande, vice ordförande och, i förekommande fall, andre vice ordförande),
 • ett utskott inom byggnadsnämnden,
 • en enskild förtroendevald i byggnadsnämnden (begreppet förtroendevald innefattar både ledamöter och ersättare),
 • i fråga om ärenden som normalt omfattas av delegationsförbud, för brådskande fall, till ordföranden eller annan ledamot i nämnden (dvs. inte till ersättare i nämnden)
 • förvaltningschefen, som också kan ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd,
 • en anställd i kommunen, eller
 • inom avtalssamverkan enligt KL: förvaltningschefen (med möjlighet till vidaredelegation) eller direkt en anställd i den andra kommunen.

Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras lig­ger beslutanderätten kvar hos byggnadsnämnden.

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till förvaltningen. Observera dock att beslut om byggsanktionsavgifter omfattas av delegationsförbud enligt 12 kap 6 § 4 PBL.

Underlag för att upprätta en delegationsordning

Kommunicering

 • Vad säger lagen om kommunicering?

  Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen (2017:900):

  Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om

  1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
  2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller
  3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.

  Förvaltningslagen, riksdagen

Kravet på kommunikation omfattar enbart sådant material som utgör underlag för beslutet och inte varje uppgift som har tillförts ärendet. När det gäller avgiftsfrågan är det alltså uppgifter eller sakförhållanden som har betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som kan behöva kommuniceras.

Enligt SKR:s uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de upp­gifter som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.

Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ären­det av nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräk­nade tidsåtgången. Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndig­heten däremot underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimlig­heten av nedlagd tid.

Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsun­derlag eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.

Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar (se bl.a. 25 § förvaltningslagen).

När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.

Avgiftsbeslutets innehåll

Enligt prop. 2017/18:210, s 21 bör byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften fastställts. Beslutet bör få överklagas inom ramen för nuvarande regler om överklagande av beslut om lov, förhandsbesked och startbesked (PBL 13 kap 3 §).

SKR tolkar det som att det ska finnas ett beslut om avgift i varje enskilt ärende.

Av ett beslut om avgift bör det framgå:

 • hur stor avgiften är
 • med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats
 • hur avgiftsbeslutet kan överklagas

Eftersom SKR:s taxeunderlag bygger på principen om fasta avgifter baserade på ärendetyp bör det i normalfallet vara tillräckligt att i beslutet om avgift hänvisa till tillämplig tabell i kommunens bygglovstaxa. I vissa fall, exempelvis vid timdebitering, kan dock ytterligare redovisning vara nödvändig. Vid debitering enligt äldre taxa där avgiften är beräknad enligt en formel behöver uträkningen redovisas för att uppfylla kraven enligt 9 kap. 40 a § PBL.

Reduktion av avgift

Bestämmelserna om reduktion av avgift innebär att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids.

Eftersom reglerna om avgiftsreduktion är tvingande och framgår av PBL bör inte taxan behandla frågan.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.