Publicerad 11 augusti 2023

Agenda 2030 – för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen.

Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet. Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som sedan 2018 har höjt kunskapen om och engagemanget för Agenda 2030 och de globala målen genom att stödja och stimulera kommuner och regioner i arbetet med hållbar utveckling, avslutas.

Agenda 2030 i kommuner och regioner, FN-förbundet

Världens Agenda – kunskaps- och metodstöd

Glokala Sverige har tagit fram ett nytt kunskaps—och metodstöd för att växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning och utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer.

Världens agenda – kunskaps- och metodstöd

19 exempel på lokalt och regionalt Agenda 2030-arbete

I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Möt representanter från bland annat Växjö-, Nybro-, Luleå-, Skellefteå- och Linköpings kommun, Malmö stad och från fyra regioner – Uppsala, Västernorrland, Sörmland och Östergötland, som berättar om såväl utmaningar som framgångsfaktorer.

Ledarskap för hållbar utveckling, rapport

Frivillig granskning, VSR

SKR har lämnat in en frivillig granskning (så kallad VSR) av kommuners och regioners arbete med Agenda 2030 till FN. Granskningen visar att Agenda 2030 får ett allt större genomslag i kommuner och regioner. I rapporten där resultatet av granskningen presenteras kan kommuner och regioner också ta del av initiativ och stöd som kan vara till hjälp i förverkligandet av FN:s hållbarhetsmål.

Frivillig granskning av Agenda 2030 i kommuner och regioner

Frivillig granskning av Agenda 2030 i kommuner och regioner, engelsk version

Styra med Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att den blir en integrerad del i övergripande styr- och ledningssystemet. SKR har tagit fram filmer som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. Och vikten av att ta ett helhetsgrepp och integrera Agenda 2030 som en del i kommunens och regionens övergripande styrning.

Styra med Agenda 2030

Nyckeltal till stöd för uppföljning

Öppna jämförelser Agenda 2030

Öppna jämförelser Agenda 2030 vill främja jämförelser och analyser av omställningen till en hållbar framtid i kommuner och regioner. Målet är att öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

I rapporten presenteras en analys av vissa av nyckeltalen för Agenda 2030:s mål, fördelat på kommuner och regioner. Rapporten ger också förslag på vad kommuner och regioner kan göra för att öka måluppfyllelsen.

Öppna jämförelser Agenda 2030, webbrapport

Kommunal och regional statistik i Kolada

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, som också användas för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. De nås genom jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som man vill analysera.

Kolada

SCB lanserar ny tjänst för Agenda 2030-statistik

SCB har gjort det enklare att se hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030. 151 indikatorer redovisas med 192 tabeller och diagram samt 130 nyckeltal. Där det är möjligt redovisas statistiken för kvinnor och män. Ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst är exempel på andra statistiska nedbrytningar som presenteras.

Agenda 2030-statistik, SCB

Kommunala och regionala initiativ inom Agenda 2030

SKR har sammanställt de initiativ inom de globala målen som görs i kommuner och regioner. De många exemplen vittnar om att kommuner och regioner bland annat tar hänsyn till de globala målen i flerårsplan och budget och att arbetet har förankrats bland annat genom workshops med ungdomar, näringsliv, civilsamhälle, kommunledning och medarbetare.

Kommunala initiativ inom Agenda 2030 (PDF) Pdf, 643 kB.

Implementering av de globala målen, exempel från norska kommuner, KS

Regionala initiativ inom Agenda 2030 (PDF) Pdf, 323 kB.

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.