Publicerad 11 juni 2024

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse och kansli fattat beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

  Betänkandet har som fokus hur Sverige kan skifta fokus i frågan om arbetskraftsinvandring från lågkvalificerad till mer högkvalificerad arbetskraft. Bland annat föreslås krav på en lön i nivå med medianlönen för att beviljas arbetstillstånd i Sverig...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Juridik

 • Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk (SOU 2023:74)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågor som rör fiske- och miljölagstiftningen för att förenkla regelverket för vattenbruk när det gäller tillståndsgivning, annan prövning och tillsyn. Syftet är att förkorta handläggningstiderna, undvika dubbelprövnin...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Areella näringar vid vatten (SOU 2023:103)

  I betänkandet föreslås några mycket begränsade författningsändringar gällande strandskydd.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Skärpta krav i sfi (lagrådsremiss)

  Förslagen i lagrådsremissen syftar sammantaget till att främja elevers lärande och kunskapsresultat. Det ska i sin tur bidra till att stärka elevernas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, egenförsörjning och förbättra integrationen i s...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Integration

 • Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om stärkt livsmedelsberedskap genom bland annat en ny lag om livsmedelsberedskap.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Rätt frågor på regeringens bord – en ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet (SOU 2024:11)

  Betänkandet tar i huvudsak upp regeringens roll på miljöområdet, främst i fråga om vilka ärenden som regeringen ska eller bör pröva i olika tillståndsfrågor på miljöområdet. Även frågan om prövning av verksamheter i Sveriges ekonomiska zon samt unda...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny yrkesskola för vuxna samt förslag till reformer inom yrkesutbildning för vuxna rörande bland annat statsbidrag samt stöd inom kommunal vuxenutbildning.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Skola

 • Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9)

  Utredningens uppdrag har varit att öka tillgången till platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning så att fler utbildningsplatser kan erbjudas.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande SOU (2023:72)

  Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av de bestämmelser i plan- och bygglagen som avser vatten för att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- o...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Långtidsutredningen (SOU 2023:85)

  Fokus för denna upplaga av Långtidsutredningen (LU) är nuvarande uppdelning mellan penning- och finanspolitik samt behoven av förändring givet nuvarande och framtida makroekonomiska läge och implikationer för den ekonomiska styrningen och uppföljnin...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-05-17

  Verksamhetsområde:Ekonomi

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.