Publicerad 16 januari 2024

Allmänna frågor och svar om tjänstepensioner

Här har vi samlat allmänna frågor om kollektivavtalade tjänstepensioner.

 • Pensionsskulden i kommuner och regioner har ökat med 60 miljarder kronor senaste året, vad beror det på? (Uppdaterad: 27 mars 2024)

  Den stora delen av pensionsskuldens ökning, över 50 miljarder kronor, beror på den kraftigt höjda inflationen. Övergången till ett nytt pensionsavtal har ökat med drygt 7 miljarder för kommunerna och 3 miljarder för regionerna.

 • Från vilken ålder omfattas en arbetstagare av tjänstepensions- och försäkringsavtalen? (Uppdaterad: 11 januari 2024)

  I kommunal sektor finns ingen nedre gräns för när en arbetstagare omfattas av försäkringsskydden eller när en arbetstagare börjar tjäna in till sin pension. Det innebär att till exempel feriearbetande ungdomar tjänar in till sin pension från första anställningsdagen.

 • Utges avsättning till tjänstepension till föräldraledig även om arbetstagaren inte tar ut föräldrapenning? (Uppdaterad: 11 januari 2024)

  I avsättningen till tjänstepension vid föräldraledighet så är det den pensionsgrundande lönen som utgör beräkning. Det lönebortfall som uppkommer ersätts när arbetstagaren är ledig enligt föräldraledighetslagen, oavsett om arbetstagaren samtidigt får föräldrapenning eller ej. Detta gäller alltså till exempel även då arbetstagaren har lägre tjänstgöringsgrad för barn under åtta år om ledigheten är i enlighet med föräldraledighetslagen.

 • Kan man fortsatt träffa individuella överenskommelser om andra pensionslösningar? (Uppdaterad: 11 januari 2024)

  Nej, från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda arbetstagare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning, se § 11 AKAP-KR.

  Observera att vid en alternativ pensionslösning omfattas arbetstagaren inte heller av de kollektivavtalade försäkringarna, så som vid sjukdom, dödsfall, arbetsskada med mera. Inte heller omfattas arbetstagaren av omställningsavtalet.

  En överenskommelse om kvarstående i tidigare pensionslösning ska anmälas till pensionsnämnden.

  Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL
  Box 90342
  120 25 Stockholm
  kansli@pensionsnamnden-kl.se

  Cirkulär 23:14 - Alternativa pensionlösningar

 • Kan vi komma överens med en arbetstagare om vilket pensionsavtal som ska gälla? (Uppdaterad: 11 januari 2024)

  Det går bra att komma överens om att en arbetstagare som tillhört KAP-KL istället ska omfattas av AKAP-KR. Dock har arbetstagaren inte rätt till tilläggsavgifter. Det är inte möjligt att erbjuda KAP-KL till nyanställd eller arbetstagare som inte redan omfattas av KAP-KL och som anställs inom en 90-dagars period från den senaste anställningen inom sektorn.

  I vissa fall passar det arbetstagaren att kvarstå i det förmånsbestämda avtalet KAP-KL och i andra fall passar det bättre att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR. Det är två bra avtal att välja mellan, men som utfaller olika beroende på arbetstagarens anställningshistorik och hur denne tänker arbeta fram till pension.

  Partsgemensam valinformation till arbetstagare om AKAK-KR (PDF) Pdf, 350 kB.

 • Om vi träffar en överenskommelse om AKAP-KR, kan arbetstagaren senare ändra sitt val? (Uppdaterad: 29 augusti 2023)

  Nej, den som har valt att gå över till AKAP-KR kan inte senare välja att gå tillbaka till KAP-KL igen.

 • Vad innebär den så kallade 5-årsregeln? (Uppdaterad: 29 februari 2024)

  Arbetstagare som automatiskt kom att omfattas av AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023 och som senast under år 2026 kommer upp i pensionsgrundande lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, har rätt till tilläggsavgifter enligt samma tabell som de som under valperioden våren 2023 gjorde ett aktivt val att omfattas av AKAP-KR.

 • Till vilken ålder bör en överenskommelse om särskild avtalspension gälla? (Uppdaterad: 14 december 2023)

  Tidpunkten har ändrats till 66 år. I AKAP-KR 11 § (KAP-KL §§ 30-32) framgår att särskild avtalspension som längst kan utbetalas fram till det arbetstagaren fyller i 32 a § LAS angiven ålder. Vidare att särskild avtalspension betalas i vart fall ut till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år eller den tidigare kalendermånad då intjänad pension hos arbetsgivaren börjar betalas ut. Då höjningen av åldersgränserna i socialförsäkringarna skett så har parterna kommit överens om att justera så att dessa följer den tidpunkt då sjukersättning kan lämnas enligt SFB. Tidpunkten har därför ändrats till 66 år. Samtidigt har hänvisningen till inkomstskattelagen (IL) strukits då det är en överflödig reglering i kollektivavtal. Det kan konstateras att IL behöver beaktas i samband med eventuell överenskommelse.

  Se vidare i cirkulär 23:48.

  Cirkulär 23:48

 • Vad gäller vid verksamhetsövergång? (Uppdaterad: 11 januari 2024)

  Den övertagande arbetsgivarens pensions- och försäkringsavtal gäller som senast ett år från den dag övertagandet sker. Parterna kan däremot komma överens, vid den så kallade inrangeringsförhandlingen, om att arbetsgivarens kollektivavtal inklusive pensions- och försäkringsavtal ska gälla tidigare, till exempel från dag ett.

  För vissa arbetstagare som är sjukskrivna, har sjuk- eller aktivitetsersättning eller som fyllt 60 år kan det finnas skäl till att kvarstå i tidigare pensions- eller försäkringsavtal.

  Pensioner och försäkringar vid verksamhetsövergång

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.